Algemene voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Damesmode.in-limburg.be.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van Damesmode.in-limburg.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Damesmode.in-limburg.be site zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Damesmode.in-limburg.be site garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Damesmode.in-limburg.be site wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Damesmode.in-limburg.be site links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Damesmode.in-limburg.be site aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Damesmode.in-limburg.be site niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Damesmode.in-limburg.be site behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Damesmode.in-limburg.be site of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Damesmode.in-limburg.be site behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Klanten

Damesmode.in-limburg.be site behoudt zich het recht klanten en diens informatie te weigeren in dien Damesmode.in-limburg.be van mening is dat dit de site schade kan berokkenen. In geen enkel geval kan de klant een schadevergoeding vorderen. Noch kan de klant enige vorm van compensatie vragen voor het niet optimaal functioneren van de site (door technische storingen, door problemen in het platform) tijdens de advertentieperiode. De klant kan ook geen compensatie eisen indien de advertentie in tegenstrijd is met onze algemene voorwaarden, of de algemene voorwaarden van de hosting leverancier. Elke vorm van misbruik van het platform zal een onmiddelijke stopzetting in gang zetten, criminele/illegale activiteiten worden overgedragen aan de bevoegde instanties.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.